โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่