โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
กิจการนักเรียน

นางสาวกัลยดา พงศ์ศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3