โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
บริหารงานทั่วไป

นางธารทิพย์ มากมูล
ครู คศ.2
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2