โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายหร่อหีม อาดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายมะสากี แวกือจิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1