โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอมรรัตน์ ไทรเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัลยดา พงศ์ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวดวงนภา บัวทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรอฆาย๊ะ ยามา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางโรฮานี สะอะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนูรีซัน สะหะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1