โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยมาศ กาหลง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสปีน๊ะ ประเสริฐดำ
ครู คศ.3

นางมัณทนา เส็นสะนา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2