โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธารทิพย์ มากมูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางภาวิณี เรียบประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุสนีดา โตะนุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพารีดะห์ รักษ์ปราชญ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางศุลีภรณ์ โอชาอัมพวัน
ครู คศ.2