โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางชุวิยดา สินนุสน
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอุไรวรรณ แก้วลอย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางละมัย ซุนหลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางฟาตีเมาะ สา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางฟาตอนียะห์ สิริเตะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2