โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน