โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ : Mission
1) พัฒนาผู้เรียนให้อ่าน – เขียนภาษาไทยได้คล่องขึ้น
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์
4) พัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูมีอาชีพ
5) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและชุมชน
6) จัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพ
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
8) บริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9) จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10) ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0


เป้าประสงค์ : GOAL
1) ผู้เรียนมีทักษะ การอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ
6) พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
8) วิทยากรสอนอิสลามศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     และสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
9) โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
     มีกระจายอำนาจโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
10) โรงเรียนมีระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างมีคุณภาพรวดเร็วเป็นปัจจุบัน
11) นักเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต