โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  รงเรียนบ้านวังกว้าง จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ มีระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีส่วนร่วม เป็นโรงเรียนคุณธรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.03 KB