โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป
    1.1 ที่ตั้ง 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94180  
    1.2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
    1.3 มีเนื้อที่ 10 ไร่
    1.4 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิยะเนตร  จารงค์
    1.5 จำนวนคณะครูและบุคลากร 45 คน
    1.6 จำนวนนักเรียน 486 คน

             พิกัดทางทหาร 47NQH45363 40351
         พิกัดทางทหาร 06 41 39.2” N 101 13 09.4” E

2. การจัดการเรียนการสอน
     เปิดทำการสอน 2 ระบบ (โรงเรียน 2 ระบบ) ดังนี้
     -  สายสามัญ  เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
     -  สายศาสนา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอิบตีดาอียะห์ ถึง มูตาวัซซีเตาะฮ
        (โครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม)
      ปัจจุบันมี นางนิยะเนตร จารงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
มีจำนวนข้าราชการครูทั้งหมด 24 คน พนักงานราชการ 7 คน
ครูสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม 6 คน วิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง 1 คน
ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานบริการ (ช่างไม้ – ช่างไฟฟ้า) 2 คน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูจ้างประชารัฐ 1 คน
ครูอัตราจ้าง (งบวิกฤต) 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน จำนวนบุคลากรทั้งหมด 45 คน
มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 486 คน (ข้อมูล 6 กรกฎาคม 2563)
จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
สำนักกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ปี 2557
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช