โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ลำดับที่ 8แบบ : อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ : หอนอนมาตรฐาน 26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง : พ.ศ. 2563
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..